banner

Wspólna inicjatywa trzech Wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego
(Biologii, Chemii i Zarządzania) utworzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia uwzględniającego nowoczesne podejście do zagadnień wykorzystania i ochrony środowiska naturalnego.

Nowy makrokierunek studiów magisterskich „Zarządzanie Środowiskiem”

 

Studia magisterskie „Zarządzanie Środowiskiem” gwarantują:

  • uzyskanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawnych, organizacyjnych i społecznych uwarunkowań ochrony przyrody, zgodnych z Polityką Ekologiczną Państwa oraz wytycznymi KE,
  • poznanie finansowych i ekonomicznych instrumentów zarządzaniai ochrony przyrody, zdobycie umiejętności podejmowania decyzjiw zakresie finansowych i prawnych aspektów zarządzania środowiskiem, w tym: zarządzanie projektami, techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych oraz zaawansowane techniki komputerowe stosowanew zarządzaniu środowiskiem,
  • poznanie biologicznych podstaw ochrony i zarządzania przyrodą, w tym:poznanie metod wyznaczania obszarów chronionych, planów ochrony obszarów chronionych, programów rolnośrodowiskowych itp.,
  • zdobycie wiedzy w zakresie stosowania nowoczesnych technik analitycznych w procesach oczyszczania i remediacji gleb, wód i powietrza atmosferycznego,
  • poznanie nowych technologii (green chemistry) wykorzystywanej m.in. w biotechnologii środowiskowej, inżynierii materiałów i energetyce,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi (ekonomika zasobów naturalnych) oraz metod oceny lokalnychi globalnych zagrożeń środowiska, zastosowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Strategic Environmental Assessment SEA) oraz oceny ryzyka środowiskowego (Environmental Impact AssessmentEIA, Environmental Risk Management ERM).