banner

Wspólna inicjatywa trzech Wydziałów
Uniwersytetu Warszawskiego
(Biologii, Chemii i Zarządzania) utworzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia uwzględniającego nowoczesne podejście do zagadnień wykorzystania i ochrony środowiska naturalnego.

Biaduń Ewa, mgr

biadun

Prowadzony przedmiot: Analityka środowiska

Dziedzina badań:Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do rozdzielnia oraz ekstrakcji do fazy stałej (SPE)  do rozdzielenia i zatężenia śladowych ilości różnych form specjacyjnych arsenu, chromu oraz talu w próbkach środowiskowych, wykorzystanie metod spektralnych (ICP MS) oraz woltamperometrycznych (ASV) w oznaczeniu ww. pierwiastków.

 
Biesaga Magdalena, dr hab.
biesaga

Prowadzony przedmiot: Analityka środowiska

Dziedzina badań: Wykorzystanie wysokosprawnej metody rozdzielania z różnymi metodami detekcji (UV-VIS, MS) do identyfikacji i oznaczania związków organicznych w próbkach żywności, płynach ustrojowych, ochronie środowiska.

 
Bogdanienko Jerzy, prof. dr hab.
bogdanienko

Prowadzony przedmiot: Ekonomika zasobów naturalnych

Dziedzina badań: Specjalista z zakresu teorii organizacji i zarządzania, zarządzania innowacjami i zarządzania środowiskowego. Należał do pierwszych polskich ekonomistów, którzy jeszcze w latach 80-tych XX wieku badali potencjał odnawialnych źródeł energii. Zajmował się również ekonomicznymi problemami transformacji energetyki, wykorzystaniem innowacji dla wspierania zrównoważonego rozwoju i tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Kierownik Katedry Teorii Organizacji Wydziału Zarządzania UW.

 
Brzeziński Marcin, dr hab.
brzezinski

Prowadzony przedmiot: Biocenologia, Ekologia ekosystemów wodnych i lądowych

Dziedzina badań: Ekologia i zoologia. Biologia ssaków drapieżnych, biologia gatunków inwazyjnych, drapieżnictwo, bioróżnorodność, genetyka populacji.

więcej informacji

 
Bulska Ewa, prof. dr hab.
bulska

Prowadzony przedmiot: Toksykologia

Dziedzina badań: Chemia analityczna. Metabolizm substancji chemicznych w organizmach żywych; badanie specjacji pierwiastków; radiofarmaceutyki; substancje o charakterze dopingującymi działania antydopingowe; archeometria (wykorzystanie metod analitycznych w badaniach obiektów zabytkowych).

 
Chmielarz Witold, prof. dr hab.
chmielarz

Prowadzony przedmiot: Informacyjne Systemy Zarządzania i e-Biznesu; Zarządzanie projektami

Dziedzina badań: Specjalista z zakresu informatyki ekonomicznej, zajmujący się zastosowaniami systemów informatycznych zarządzania, oceną ich funkcjonalności, użyteczności i efektywności, aspektami projektowania systemów i problemami ich wdrożeń. Pracował w Instytucie Badań Systemowych PAN oraz firmach informatycznych Infoprod, DTS i Infotron, w których zajmował się analizą, projektowaniem, tworzeniem i wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

 
Chróst Ryszard J., prof. dr hab.
chrost

Prowadzony przedmiot: Globalne zagrożenia środowiska

Dziedzina badań: Hydromikrobiologia i ekologia mikroorganizmów, monitoring jakości wód jeziornych, ochrona i zagrożenia eutrofizacyjne jezior. Badania bioróżnorodności mikroorganizmów wodnych oraz ich roli w przemianach materii organicznej i obiegu pierwiastków. Monitoring i ocena wpływu człowieka na funkcjonowanie ekosystemów jeziornych Wielkich Jezior Mazurskich

 
Czochara Robert, mgr

Prowadzony przedmiot: Powstawanie i utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń

Dziedzina badań: Badania prowadzone w Pracowni Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej.

 
Dmowski Krzysztof, doc. dr hab.
dmowski

Prowadzony przedmiot: Toksykologia

Dziedzina badań: Krążenie skażeń antropogenicznych w biosferze, kumulacja metali ciężkich w biotycznych elementach ekosystemów. Selekcja gatunków oraz tkanek najbardziej przydatnych dla potrzeb biomonitoringu – zarówno aktualnego jak i retrospektywnego (bank próbśrodowiskowych). Wpływ metali ciężkich na osobniki, populacje i zespoły w warunkach silnego skażenia.

 
Gajewski Maciej, dr
gajewski

Prowadzony przedmiot: Prawne problemy zarządzania środowiskiem

Dziedzina badań: Zajmuje się publiczno prawnymi instrumentami wspierania przedsiębiorstw, instrumentami inżynierii finansowej w zakresie tworzenia nowych źródeł kapitału lub ułatwiania dostępu do źródeł istniejących. Do jego zainteresowań należy również ewaluacja programów europejskich w dziedzinie wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Ma bogate doświadczenia praktyczne jako ekspert i doradca.

 
Hedberg Petter, mgr

Prowadzony przedmiot: Polityka ochrony przyrody

Dziedzina badań: Ekologia roślin, konkurencja międzygatunkowa, procesy rekrutacji gatunków w trakcie formowania się zbiorowisk nieleśnych (szczególnie mokradeł). Cechy gatunków decydujące o ich sukcesie w pierwszych fazach powstawania zbiorowiska ze szczególnym naciskiem na przemiany zachodzące w trakcie zabiegów czynnej ochrony przyrody.

 
Hyk Wojciech, dr hab.

whyk

Prowadzony przedmiot: Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku

Dziedzina badań:Transport dyfuzyjny i migracyjny do powierzchni mikro- i nanoelektrod: aspekty eksperymentalne oraz modelowanie teoretyczne. Projektowanie nowych pochodnych ferrocenu o znaczeniu biologicznym. Zastosowanie analiz statystycznych w kontroli jakości w laboratoriach analitycznych.

 
Jaroszewicz Bogdan, dr hab.
jaroszewicz

Prowadzony przedmiot: Ekologia ekosystemów wodnych i lądowych

Dziedzina badań: Ochrona przyrody i dynamika ekosystemów leśnych. Badania z zakresu ekologii lasu, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji rośliny-zwierzęta: rozprzestrzenianie roślin przez zwierzęta, wpływ zwierząt na kształtowanie zespołów roślinnych, skład gatunkowy i dynamika zespołów zapylaczy w ekosystemach leśnych.

 
Jasser Iwona, dr hab.

jasser

Prowadzony przedmiot: Globalne zagrożenia środowiska

Dziedzina badań: Hydromikrobiologia i ekologia fitoplanktonu, monitorowanie stanu ekologicznego wód i zagrożeń eutrofizacyjnych,  w tym zakwitów sincowych. Badanie różnorodności fitoplanktonu, identyfikacja i monitoring potencjalnie toksycznych sinic w wodach Wielkich Jezior Mazurskich. Badanie występowania i różnorodności potencjalnie toksycznych i nietoksycznych sinic środowisk ekstremalnych.

 
Jedlikowski Jan, mgr
jedlikowski

Prowadzony przedmiot: Globalne zagrożenia środowiska

Dziedzina badań: Ekologia i zoologia. Ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. Badania z zakresu biologii lęgowej oraz zmienności i różnorodności obszarów siedliskowych ptaków wodno-błotnych.

więcej informacji

 
Kaim Andrzej, dr hab. inż., prof. UW
kaim

Prowadzony przedmiot: Podstawy technologii chemicznej i zarządza niechemikaliami

Dziedzina badań: Chemia i technologia polimerów. Prowadzone badania dotyczą nowych metod polimeryzacji rodnikowej, w szczególności polimeryzacji, której przebieg kontrolowany jest przez dodatek związków posiadające niesparowane elektrony. Nowym tematem jest synteza materiałów zawierających nanocząstki złota o nowych właściwościach magnetycznych. Syntetyzowany materiał może znaleźć również inne zastosowania (znacznikiw medycynie i biologii, kataliza i inne).

 
Klincewicz Krzysztof, dr hab., prof. UW
klincewicz

Prowadzony przedmiot: Ekonomika zasobów naturalnych

Dziedzina badań: Specjalista w zakresie zarządzania technologiami i innowacjami, w szczególności zainteresowany strategiami firm technologicznych. Ma wieloletnie doświadczenia na stanowiskach doradczych i menedżerskich w firmach technologicznych w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii, potwierdzone zawodowym tytułem chartered marketer brytyjskiego Chartered Institute of Marketing. W latach 2004–2006 pracował w Graduate School of Innovations Management japońskiej uczelni Tokyo Institute of Technology. Od 2009 roku kieruje zespołem ekspertów w projekcie Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo, prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy Wydziału Zarzadzania UW i mającym na celu międzynarodowy transfer polskich proekologicznych rozwiązań technologicznych

 
Kotowski Wiktor, dr hab.
kotowski

Prowadzony przedmiot: Polityka ochrony przyrody, Metody czynnej ochrony przyrody

Dziedzina badań: Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych, szczególnie mokradeł. Czynniki wpływające na różnorodność gatunkową i funkcjonalną ekosystemów; mechanizmy rekrutacji gatunków w zbiorowiskach roślinnych. Ochrona przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem czynnej ochrony i restytucji przyrodniczej mokradeł, „usługi ekosystemów” bagiennych.

 
Kowalska Joanna, dr
kowalska

Prowadzony przedmiot: Analityka środowiska

Dziedzina badań: Analiza specjacyjna w próbkach wód i roślin; możliwość wykorzystania roślin w rekultywacji terenów skażonych oraz zastosowanie metod spektralnych i elektrochemicznych w oznaczeniach śladowych zawartości pierwiastków.

 
Kozub Łukasz, mgr

Prowadzony przedmiot: Metody czynnej ochrony przyrody

Dziedzina badań: Ekologia roślin, funkcjonowanie ekosystemów torfowiskowych. Procesy geochemiczne na torfowiskach, czynniki ograniczające produkcję pierwotną, rola torfowisk w kształtowaniu klimatu na Ziemi. Zagadnienia z zakresu ochrony przyrody – ochrona czynna oraz restytucja przyrodnicza zdegradowanych ekosystemów bagiennych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3